A l'escola és notícia  
ENTRADES DESDE GENER 2012: 473561
USUARIS CONNECTATS ARA MATEIX: 1
bloc ESCOLA Favor x favor

Últim Full Informatiu

Últim Consell Escolar

Menús Menjador


El Suro

fotos escola 360º

Objectius Escola

 

 

 BENVINGUTS A L'ESCOLA PERE IV  
   

L’equip docent de l’Escola Pere IV us dóna la benvinguda a l'escola.

L’Escola Pere IV del Poblenou aspira a garantir d’una manera qualitativa el dret a l’educació per a tothom i proporcionar la millor educació a tot l’alumnat perquè pugui continuar adequadament el seu procés de formació al llarg de tota la seva vida.

L’Escola Pere IV fa servir la llengua catalana i el seu aprenentatge, com a llengua pròpia de Catalunya i factor d'inclusió i cohesió social, i fa una clara aposta per la potenciació del plurilingüisme assegurant un bon nivell d'aprenentatge de la llengua castellana i de l’anglès com a llengua estrangera.

Convidem a tota la nostra comunitat educativa (alumnes, famílies, docents, tots els professionals del centre i la comunitat veïnal) a compartir les nostres prioritats, que són: 

- Actualització permanent del PEC: fites, indicadors de progrés, etc. Concreció de les Normes d’Organització i Funcionament. Projecte lingüístic. Pla Acció Tutorial. Pla Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement.

- Cohesió de l’equip docent: unificació de criteris i participació i compromís compartit.

- La potenciació de l’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tot l'alumnat. En especial, l’assoliment d'un bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge, amb el desplegament del currículum per Cb en els cicles i àrees.

- La potenciació del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge i el domini progressiu de la llengua castellana i de l'anglès com a llengua estrangera, de manera que els alumnes n’adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, i la introducció d'aquesta darrera en àrees no lingüístiques.

- Assegurar que l'atenció educativa i personal de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva.

- Desenvolupament de la competència digital en tots els nivells educatius. (Pla TAC).

- Ús de l’avaluació (proves externs i internes, etc) com a estratègia de millora a tots els nivells a través de l’anàlisi dels resultats de les proves diagnòstiques, de Cb i de cicle per identificar els elements de millora i introduir les actuacions necessàries.

Millora de la gestió dels serveis complementaris.

- Sistematització de la representació dels delegats de classe de pares i mares.
- ...

Us assegurem tots els nostres esforços i il·lusions i us volem demanar tota la vostra col·laboració per aconseguir totes les nostres prioritats i el funcionament general de l’escola.

 
OBJECTIUS D'ESCOLA
L’Escola Pere IV vol oferir un servei educatiu de qualitat, que faci possible la millor formació de tot l’alumnat integrant els aspectes personals, intel·lectuals i cívics, que faciliti el desenvolupament professional de l’equip docent entorn a un projecte compartit i que sumi els esforços de les famílies i de la comunitat en la formació dels infants del Poblenou.

L’Escola Pere IV vol ser un centre que aprèn  i ensenya, amb reconeixement social al barri, buscant el compromís educatiu, la satisfacció de tota la comunitat i la millora contínua del nostre servei educatiu.

L’Escola Pere IV promou l’extensió dels valors següents:  Respecte, Participació, Compromís, Coresponsabilitat, Èxit, Solidaritat, Inclusió, Comunitat i Equitat.

Més Informació: Plantejament, Institucional, Objectius Institucionals, Objectius amb l'alumnar i altres informacions. 

En el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) ens proposem els següents objectius institucionals:
 
 

Àmbit pedagògic:

  1. Millorar els resultats acadèmics i personals de tot l’alumnat amb un equilibri dels principis d’excel·lència i equitat.
  2. Desenvolupar un model pedagògic de centre com a referència de qualitat al Poblenou.

 Àmbit organitzatiu:
 

  1. Desenvolupar una estructura organitzativa que faciliti la participació i el compromís educatiu de tota la comunitat escolar entorn a un PEC compartit.
  2. Facilitar el progrés de l’Escola Pere IV com un servei educatiu responsable i connectat amb la comunitat educativa i social.

 Àmbit de gestió de recursos:
 

  1. Garantir les condicions d’inclusió i d’equitat per a tot l’alumnat.
  2. Facilitar les condicions adequades de desenvolupament professional.
objectius 01objectius 02
 
   
OBJECTIUS AMB ELS ALUMNES  
Els nostres objectius amb els alumnes són:  
  1. Desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cascun dels alumnes de l’Escola Pere IV, amb l’adquisició de les competències bàsiques i personals que els permetin una adequada continuïtat del seu procés formatiu.
  2. Aconseguir un domini variat i complet de les eines digitals per facilitar la seva integració en la societat xarxa, amb un domini suficient de la llengua anglesa que els permetin la seva interacció en un món global.
  3. Promoure la formació en valors i per la convivència per actuar com a ciutadans responsables i compromesos amb la seva comunitat i el seu entorn, cooperant per la seva sostenibilitat.
  4. Desenvolupar la creativitat de l’alumnat, especialment en l’àmbit artístic, amb un sòlid coneixement de la cultura catalana.
 
CONSTRUÏM L'ESCOLA PERE IV ENTRE TOTS!